08. December 2015 · Comments Off on In de oraktiik de Coroorate eovemance-Wet eenoemd · Categories: Uncategorized

Wordt een volledig nieuw artikel 524 ingevoegd. Dit artikel regelt de groepsinterne belangenconflicten voor beursgenoteerde ondernemingen. In deze wetgeving wordt het begrip «groep» preciezer omschreven. Daarnaast wordt ook gespecificeerd welke onder-nemingen niet vallen onder de notie van groep. Eveneens wordt duidelijker bepaald welke transacties worden geviseerd en welke niet in aanmerking komen. De problema¬tiek m. b. t. beursgenoteerde ondernemingen maak als dusdanig niet het voorwerp uit van een gedetailleerde studie binnen dit werk. 3. 2. Het jaarverslag en het verslag van de commissaris34. De vergadering hoort de verslagen, maar leningen moet ze niet goedkeuren. De vennootschappen geld nodig die beantwoorden aan de criteria van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn vrijgesteld van de verplichting om een jaarverslag op te stel-len (art. 94 W. Venn. ). Het spreekt vanzelf dat dit punt voor hen ook niet meer in de agenda moet worden vermeld.

35. Gezien het feit dat het bestuursorgaan via het jaarverslag verantwoording aflegt, m. b. t. de uitgevoerde activiteiten, aan de algemene vergadering, kan het nuttig zijn om een jaarverslag op te stellen, zelfs al is dit niet wettelijk verplicht. De algemene verga-dering moet nl. kwijting geven aan het bestuursorgaan en dan vormt dit een basis ter motivering van de beslissing. 3. 3. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening36. De jaarrekening (die de balans omvat, de resultatenrekening, met inbegrip van de resultatenverwerking en de toelichting) moet integraal worden goedgekeurd en niet een deel van die documenten. De goedkeuring van de jaarrekening houdt automatisch in dat ook de resultatenverwer- king is goedgekeurd. 37. De bevoegdheid van de algemene vergadering bestaat er alleen in om het ontwerp van de jaarrekening te bespreken en goed te keuren of te verwerpen. Bii verwerping zal het ontwerp moeten worden aangepast tot een goedkeuring gegeven wordt, zoniet geeft het bestuursorgaan van de onderneming beter ontslag. Op basis van deze tekst kunnen we besluiten dat gebeurtenissen die zich voordoen na balansdatum tot OP het ogenblik van het plaatsvinden van de algemene vergadering in de jaarrekening kunnen worden opgenomen. 38. Algemeen mag worden aanvaard dat de goedkeuring van een jaarrekening door de algemene vergadering definitief en onomkeerbaar is.